ธุรกิจปุ๋ย

ปัจจัยสำคัญที่สุดประการหนึ่งในการดูแลให้พืชที่เพาะปลูกมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามความต้องการ

คือ การให้ปุ๋ยที่ถูกต้องตามหลักวิชา จากแนวคิดนี้ประกอบกับปรัชญาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และธุรกิจต่อเนื่อง ที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้ การสร้างความยั่งยืนของวัตถุดิบ ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวไร่อ้อยของโรงงาน ผู้บริหาร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) จึงได้ริเริ่มจัดตั้ง บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยนำ “กากหม้อกรอง” (Filter Cake) ซึ่งเป็นสิ่งเหลือใช้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย มาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีอินทรีย์ โดยเน้นสูตรปุ๋ยที่สนองความต้องการสารอาหารของอ้อยโดยเฉพาะ

บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด

บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด มีปณิธานที่จะมุ่งผลิตปุ๋ยคุณภาพดีเพื่อสนองความพึงพอใจของลูกค้า พร้อมทั้งมุ่งพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง