กลับ

BRR กำไรปรับตัวลดลงตามราคาน้ำตาลตลาดโลก

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวม 5,555 ล้านบาท ลดลง 3.2 % เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีรายได้ 5,740 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 271 ล้านบาท ลดลง 48.3 % เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีกำไรสุทธิ 525 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกปรับตัวลดลง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2561 โดยจ่ายเป็นเงินสดหุ้นละ 0.15 บาทหรือ 45 % ของกำไรสุทธิ โดยปกติ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ตั้งไว้ไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิในงบการเงิน แต่ในปีนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่จึงจ่ายต่ำกว่านโยบายที่ได้ตั้งไว้ และคณะกรรมการบริษัท ยังมีมติอนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

สำหรับฤดูการผลิตปี 2561/62 บริษัทตั้งเป้าอ้อยเข้าหีบที่ 2.85 ล้านตันเพิ่มลดลงจากจากฤดูการผลิตก่อนหน้าที่มีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 3.15 ล้านตัน จากปัญหาภัยแล้งและคาดว่าจะมีผลผลิตน้ำตาลประมาณ 310,000 – 320,000 ตัน