การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
08 พฤษภาคม 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ดาวน์โหลด PDF
เสนอวาระการประชุม ชื่อผู้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และความคิดเห็นหรือคำถาม ปี 2562
29 ตุลาคม 2561
หลักเกณฑ์เสนอวาระการประชุม ชื่อผู้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเสนอความคิดเห็นหรือคำถามล่วงหน้า
ดาวน์โหลด PDF
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
26 มีนาคม 2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ดาวน์โหลด PDF