วันที่ กิจกรรม
05 มิถุนายน 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2562
เวลา 10:10 - 11:10 น. ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 603
25 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เวลา 10.00 น. ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพ เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330