มาร่วมกันต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น คุณสามารถร่วมกันหยุด! พฤติกรรม เมื่อคุณพบเบาะแสการทุจริต การคอร์รัปชั่น การเรียกร้องค่าตอบแทน หรือการมีส่วนได้ส่วนเสียในงาน โปรดแจ้งได้ที่นี่

ทางไปรษณีย์ :

ส่งถึง : ประธานกรรมการธรรมาภิบาลหรือสำนักตรวจสอบภายใน

ที่อยู่ :

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
อาคารพญาไทพลาซ่า เลขที่ 128/77-78 ชั้น 7 ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400