นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

สัญชาติ

ไทย

อายุ

54 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

13 กันยายน 2531

จำนวนหุ้นที่ถือ

 • 33,124,320 หุ้น (ตนเอง 33,099,000 หุ้น และนางสุรีวรรณ ตั้งตรงเวชกิจ ภรรยา 25,320 หุ้น คิดเป็น 4.0788%)
 • (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561/ นับรวมคู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้น ในบริษัท)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2561

 • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง/ 7 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 • เป็นพี่ของนางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์ / นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล / นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ / นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ / นายอดิศักด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ

คุณสมบัติต้องห้าม

 • ไม่มีประวัติการกระทำ ความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ ทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เทคโนโลยีของน้ำตาล รุ่นที่ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 99/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA)
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 56 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 239/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตรการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพสำหรับผู้บริหารระดับสูง และหลักสูตรการจัดการธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์ โดย ดร. ธนัย ชรินทร์สาร

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง - ปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย

 • ปี 2555 - ปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการบริหาร
  • กรรมการบริษัท
  • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  • กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท น้ำตาล บุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2554 - ปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการบริษัท
  • ประธานกรรมการบริหาร
  • กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท โรงงานน้ำตาล บุรีรัมย์ จำกัด
 • ปี 2553 - ปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการบริษัท
  • ประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท บุรีรัมย์วิจัย และพัฒนาอ้อย จำกัด
 • ปี 2548 - ปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการบริษัท
  • ประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด
 • ปี 2554 - ปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการบริษัท
  • ประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด
 • ปี 2554 - ปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการบริษัท
  • ประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท บุรีรัมย์ เพาเวอร์ จำกัด
 • ปี 2558 - ปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการบริษัท
  • ประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท บุรีรัมย์ เพาเวอร์พลัส จำกัด
 • ปี 2558 - ปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการบริษัท
  บริษัท โรงงานน้ำตาลชำนิ จำกัด
 • ปี 2558 - ปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการบริษัท
  บริษัท น้ำตาลทุนบุรีรัมย์ จำกัด
 • ปี 2561 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ปี 2559 – ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
  บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น

 • ปี 2518 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  สมาคมผู้ผลิตน้ำตาล
 • ปี 2538 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท ค้าผลผลิต น้ำตาล จำกัด
 • ปี 2557 - ปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการบริษัท
  บริษัท บี.อาร์.เอส. เทรนเทอร์มินัล โลจิสติกส์ จำกัด
 • ปี 2542 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท ทักษิณพัฒนา จำกัด
 • ปี 2537 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท สุรีวรรณ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • ปี 2556 - 2559
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท เอ ทีมอินเตอร์เทรด จำกัด
 • ปี 2553 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท สีพันดอนบอลิเวนพัฒนา จำกัด
 • ปี 2552 – ปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการบริหาร
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท ทีพลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • ปี 2555 – ปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการบริษัท
  บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด
 • ปี 2560 – ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท เนเชอรัล แดรี่ จำกัด
 • ปี 2561 – ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท บีอาร์ โมลาส เทรดดิ้ง จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

 • ไม่มี