นายวิเชฐ ตันติวานิช

นายวิเชฐ ตันติวานิช

กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เป็นกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินและการคลัง การธนาคาร และการตลาด

สัญชาติ

ไทย

อายุ

57 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

25 เมษายน 2561

จำนวนหุ้นที่ถือ

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 • ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม ปี 2561

 • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4ครั้ง / 5 ครั้ง
  (เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561)

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MBA, Finance & Marketing University of Hartford Connecticut, U.S.A.
 • หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1
 • หลักสูตรผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 1
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 3
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56
 • หลักสูตร DCP2 Fellow Member รุ่นที่ 2 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง - ปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย

 • 25 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  บริษัท น้ำตาล บุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น

 • ปี 2561 - ปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการบริษัท
  • กรรมการอิสระ
  • ประธานกรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
  บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
 • ปี 2561 - ปัจจุบัน
  • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ปี 2561 - ปัจจุบัน
  • กรรมการ
  มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
 • ปี 2561 - ปัจจุบัน
  • กรรมการอิสระ
  • ประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท เดอะซิกเนเจอร์ แบรนด์ จำกัด
 • ปี 2560 - ปัจจุบัน
  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ
  บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด
 • ปี 2560 - ปัจจุบัน
  • กรรมการอิสระ
  บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัด
 • ปี 2560 - ปัจจุบัน
  • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
  บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น
 • ปี 2555 - ปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท ซี เอ ซี จำกัด (C asean)
 • ปี 2555 - ปัจจุบัน
  • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการอิสระ
  • ประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2560 - ปัจจุบัน
  • กรรมการอิสระ
  • ประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2555 - ปัจจุบัน
  • กรรมการอิสระ
  บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2560 - ปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการบริษัท
  • กรรมการอิสระ
  • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

 • ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว