นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ

นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการรองผู้จัดการอาวุโส กลุ่มการลงทุนในประเทศ ด้านพาณิชย์ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

สัญชาติ

ไทย

อายุ

48 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

12 พฤษภาคม 2538

จำนวนหุ้นที่ถือ

 • 32,889,000 หุ้น (คิดเป็น 4.0499%)
 • (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561/ คู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้น ในบริษัท )

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2561

 • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง/ 7 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 • เป็นน้องของนายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ/ นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์/ นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล และเป็นพี่ของนายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ/ นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

คุณสมบัติต้องห้าม

 • ไม่มีประวัติการกระทำ ความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ ทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 98/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG) 30/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 243/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
  • หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 3/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตรการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพสำหรับผู้บริหารระดับสูง และหลักสูตรการจัดการธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์ โดย ดร. ธนัย ชรินทร์สาร

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง - ปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย

 • ปี 2538 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  • กรรมการบริหาร
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง
  • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  • กรรมการธรรมาภิบาล
  • กรรมการ รองผู้จัดการอาวุโสกลุ่มการลงทุนในประเทศ ด้านพาณิชย์
  บริษัท น้ำตาล บุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2554 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  • กรรมการบริหาร
  • กรรมการรองผู้จัดการ สายงานการตลาด
  บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
 • ปี 2553 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด
 • ปี 2548 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด
 • ปี 2554 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด
 • ปี 2554 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด
 • ปี 2558 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จำกัด
 • ปี 2558 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท โรงงานน้ำตาลชำนิ จำกัด
 • ปี 2558 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท น้ำตาลทุนบุรีรัมย์ จำกัด
 • ปี 2561 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น

 • ปี 2555 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด
 • ปี 2561 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

 • ไม่มี