รศ. ดร. ชิต เหล่าวัฒนา

รศ. ดร. ชิต เหล่าวัฒนา

กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และกรรมการธรรมาภิบาล

เป็นกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยพัฒนาธุรกิจการเกษตร และธุรกิจอื่นของบริษัทให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น รวมทั้งงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สัญชาติ

ไทย

อายุ

57 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

25 เมษายน 2561

จำนวนหุ้นที่ถือ

 • ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2561

 • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง/ 5 ครั้ง
  (เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 • ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 • Ph.D. in Mechanics Engineering, Carnegie Mellon University, USA
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • Precision Mechanics and Robotics, Kyoto University, Japan
 • Certificate in Management of Technology and Innovation Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” รุ่นที่ 3/2010 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15/2013 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Finance for Non-Finance Director (FN), 2008
 • Understanding the Fundamental of Finance Statement (UFS), 2008
 • Director Certification Program (DCP), 93/2007
 • Roles of Chairman Program, 19/2008
 • Audit Committee Program, 29/2009
 • Monitoring the System of Internal and Risk Management, MIR 7/2009
 • Monitoring Fraud Risk Management, MFM 1/2009
 • Monitoring Financial Reporting, MFR 9/2009
 • Monitoring Internal Audit Function, MIA 7/2009
 • Financial Institutions Governance Program, FGP 3/2011
 • สัมมนาหลักสูตรสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ AC Hot Update

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง – ปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย

 • 25 เมษายน 2561-ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  • กรรมการอิสระ
  บริษัท น้ำตาล บุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น

 • ปี 2548 - ปัจจุบัน
  • กูรูนักวิชาการ รายการ “สมรภูมิไอเดีย”
  สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3
 • ปี 2547 - ปัจจุบัน
  • ที่ปรึกษา
  สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย
 • ปี 2545 - ปัจจุบัน
  • ประธานคณะกรรมการวิชาการ
  ABU RoboCon (Thailand)
 • ปี 2553 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท ไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ปี 2558 – ปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการอิสระ
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

 • ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว