รศ. ดร. ชิต เหล่าวัฒนา

รศ. ดร. ชิต เหล่าวัฒนา

กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ), ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เป็นกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยพัฒนาธุรกิจการเกษตร และธุรกิจอื่นของบริษัทให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น รวมทั้งงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สัญชาติ

ไทย

อายุ

59 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

25 เมษายน 2561

จำนวนหุ้นที่ถือ

 • ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563

 • สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
 • คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
 • คณะกรรมการธรรมาภิบาล 2/2 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 • ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
 • กลศาสตร์แม่นยำ มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
 • ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอน สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรการจัดการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบัน เทคโนโลยีแห่งมลรัฐแมสซาซูเซสต์ (MIT) สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” รุ่นที่ 3/2010 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15/2013 สถาบัน วิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Director Certification Program (DCP), 93/2007
  • Finance For Non-Finance Director (FN), 2008
  • Understanding the Fundamental of Finance Statement (UFS), 2008
  • Role of Chairman Program, 19/2008
  • Audit Committee Program, 29/2009
  • Monitoring Fraud Risk Management, (MFM) 1/2009
  • Monitoring Internal Audit Function, (MIA) 7/2009
  • Monitoring the System of Internal and Risk Management, (MIR) รุ่น 7/2009
  • Monitoring Financial Reporting, MFR 9/2009
  • Financial Institutions Governance Program, FGP 3/2011
 • สัมมนาหลักสูตรสาหรับคณะกรรมการตรวจสอบ AC Hot Update

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง – ปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย

 • ปี 2561 - ปัจจุบัน
  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการธรรมาภิบาล
  บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น

 • ปี 2553 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท ไทยเอนจิเนียริ่ง จำกัด
 • ปี 2548 - ปัจจุบัน
  • กูรูนักวิชาการ รายการ “สมรภูมิไอเดีย”
  สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3
 • ปี 2547 - ปัจจุบัน
  • ที่ปรึกษา
  สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย
 • ปี 2545 - ปัจจุบัน
  • ประธานคณะกรรมการวิชาการ
  ABU RoboCon (Thailand)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ปี 2557 – ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2558 – ปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2557 – 2558
  • ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
 • ปี 2557 – 2558
  • ที่ปรึกษาทางเทคโนโลยี
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

 • ไม่มี