นายวิเชฐ ตันติวานิช

นายวิเชฐ ตันติวานิช

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เป็นกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินและการคลัง การธนาคาร และการตลาด

สัญชาติ

ไทย

อายุ

58 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

25 เมษายน 2561

จำนวนหุ้นที่ถือ

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 • ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม ปี 2561

 • สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
 • คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 0/0 ครั้ง
 • และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

(เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562)

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน และการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - MBA, Finance & Marketing University of Hartford Connecticut, U.S.A. - หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1 - หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 1 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 3 - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56 - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 2/2000 DCP2 Fellow Member สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง - ปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย

 • ปี 2561 - ปัจจุบัน
  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น

 • ปี 2562 - ปัจจุบัน
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
  • คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • ปี 2561 - ปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท ซี เอ ซี จำกัด (C asean)
 • ปี 2561 - ปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการบริษัท
  • กรรมการอิสระ
  • ประธานกรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
  บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
 • ปี 2561 - ปัจจุบัน
  • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ปี 2561 - ปัจจุบัน
  • กรรมการ
  มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
 • ปี 2561 - ปัจจุบัน
  • กรรมการอิสระ
  • ประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท เดอะซิกเนเจอร์ แบรนด์ จำกัด
 • ปี 2560 - ปัจจุบัน
  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ
  บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด
 • ปี 2560 - ปัจจุบัน
  • กรรมการอิสระ
  บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัด
 • ปี 2560 - ปัจจุบัน
  • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
  บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น
 • ปี 2555 - ปัจจุบัน
  • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ปี 2560 - ปี 2562
  • ประธานกรรมการบริษัท
  • กรรมการอิสระ
  • ประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท หลักทรัพย์ จี เอ็ม โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด
 • ปี 2560 - ปี 2561
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
 • ปี 2560 - ปี 2561
  • กรรมการอิสระ
  • ประธานคณะอนุกรรมการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ปี 2548 - ปี 2560
  • กรรมการและประธานคณะทำงานด้านธุรกิจการเงิน
  หอการค้านานาชาติ ประเทศไทย (International Chamber of Commerce-Thailand)
 • ปี 2551 - ปี 2560
  • ที่ปรึกษา
  สมาคม ไทย-ญี่ปุ่น
 • ปี 2553 - ปี 2560
  • ประธานกรรมการบริหาร
  สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ปี 2553 - ปี 2560
  • ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ปี 2553 - ปี 2560
  • รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • ปี 2555 - ปี 2560
  • กรรมการ
  สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA)
 • ปี 2556 - ปี 2560
  • อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • ปี 2558 - ปี 2560
  • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงพาณิชย์
 • ปี 2558 - ปี 2560
  • กรรมการอิสระ
  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน)
 • ปี 2557 - ปี 2558
  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 • ปี 2556 - ปี 2558
  • กรรมการที่ปรึกษาด้านงานวิจัยและกำกับดูแลกิจการ
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน
  • ปี 2561 - ปัจจุบัน
   • ประธานกรรมการบริษัท
   • กรรมการอิสระ
   • ประธานกรรมการตรวจสอบ
   • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
   บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
  • ปี 2560 - ปัจจุบัน
   • กรรมการอิสระ
   • ประธานกรรมการตรวจสอบ
   บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
  • ปี 2560 - ปัจจุบัน
   • ประธานกรรมการบริษัท
   • กรรมการอิสระ
   • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
   บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
  • ปี 2555 - ปัจจุบัน
   • กรรมการอิสระ
   • กรรมการบริหารความเสี่ยง
   บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  • ปี 2555 - ปี 2560
   • ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  • ปี 2555 - ปี 2558
   • กรรมการอิสระ
   • กรรมการตรวจสอบ
   บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นส์ จำกัด (มหาชน)

  ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

  • ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว