บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด

บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด (“KBF”) จดทะเบียนจัดตั้งในปี 2554 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท เรียกชำระแล้วเต็มจำนวน โดย BRR ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ดำเนินธุรกิจผลิตปุ๋ยอินทรีย์และเคมี โดยปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มาจากกากหม้อกรอง (ตะกอน) ของกระบวนการผลิตน้ำตาล และนำมาผสมกับส่วนของปุ๋ยเคมี ทั้งนี้ KBF เริ่มดำเนินการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเมื่อธันวาคม 2555 โดยมีกำลังการผลิตปุ๋ย 30,000 ตันต่อปี

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา KBF ได้พัฒนาการผลิตปุ๋ยให้มีความหลากหลายมากขึ้น จนกระทั่งปัจจุบัน KBF ผลิตและจัดจำหน่ายปุ๋ยซึ่งแบ่งได้ 3 ประเภท คือ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง และปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด โดย KBF จำหน่ายปุ๋ยให้แก่ BRD เพื่อนำไปส่งเสริมเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่อยู่ในพื้นที่ส่งเสริม เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงดินให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งทำให้ผลผลิตต่อไร่อ้อยทั้งด้านปริมาณและคุณภาพสูงขึ้น อีกทั้ง ในปี 2560 KBF ได้ขยายตลาดออกสู่ภายนอก โดยจำหน่ายปุ๋ยให้แก่พืชเศรษฐกิจสำคัญ อาทิ อ้อย ยางพารา มันสำปะหลัง เมล่อน และพืชผักสวนครัว เป็นต้น และในปี 2561 KBF มีแผนจะจำหน่ายสินค้าตรา “ปลาบิน” ทั้งผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดและชนิดผง ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยน้ำ

นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นผลิตปุ๋ยคุณภาพดี เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง

GMP

ได้รับรางวัล ISO 9001: 2008 จากบริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด (BVQI) วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556

ที่ตั้งโครงการ

237 หมู่ 2 ถนนบ้านโศกคู่-บ้านการะโก ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

  • โทรศัพท์: 08-17257341