บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด

บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด (“BEC”) เดิมชื่อ บริษัท บุรีรัมย์เอทานอล จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งในปี 2548 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และเพิ่มทุนเป็น 15,600,000 บาท ในเดือนสิงหาคม 2549 เพื่อเตรียมการก่อสร้างโรงงานเอทานอล แต่ได้ชะลอการก่อสร้างโรงงานเอทานอลไว้ก่อน ต่อมาในปี 2553 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็น 135,600,000 บาท ในปี 2554 ซึ่ง BRR ถือหุ้นร้อยละ 99.99

BEC ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล มีกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ โดยใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลักและยังสามารถใช้ไม้สับ ใบอ้อย และแกลบเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วย BEC จำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (‘’กฟภ.’’) จำนวน 8 เมกะวัตต์ และใช้ภายในโรงงาน 1.9 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้า BEC ตั้งอยู่บนพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ เพื่อความสะดวกในการนำกากอ้อยที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลมาใช้เป็นเชื้อเพลิง และสะดวกในการจ่ายไฟฟ้า

รายละเอียดโดยทั่วไป

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กกำลังผลิต 9.9 เมกกะวัตต์ โดยใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิง โครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ดังแสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการในรูปที่ 2.1-1 โดยมีบริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินโครงการ พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากโครงการนี้ขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (Very SmallPower Producer; VSPP)

ที่ตั้งโครงการ

พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 บ้านสาวเอ้ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่อื่นดังนี้

ทิศเหนือ

จรด ถนนสาธารณะขนาด 2 ช่องจราจรถัดไปเป็น พื้นที่เกษตรกรรม

ทิศใต้

จรด พื้นที่ดินของบุคคลอื่น

ทิศตะวันออก

จรด พื้นที่โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์

ทิศตะวันตก

จรด พื้นที่โรงไฟฟ้าชีวมวล

พื้นที่ดินของโครงการมีขนาดเนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 46.96 ไร่ สามารถแบ่งออกเป็น 5 ส่วน

ขนาดกำลังการผลิต : 9.9 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตติดตั้ง

ปริมาณการขายไฟฟ้า : 8.0 เมกะวัตต์
ขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เริ่มทำการซื้อขายไฟฟ้า : พฤษภาคม 2555

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า : สัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบ NonFirm 8.0 เมกะวัตต์

เชื้อเพลิง : ชานอ้อยปริมาณ 430 ตัน/วัน

ระบบดักจับฝุ่นละออง: ระบบลมหมุนวน และระบบดักจับฝุ่นแบบ Wet scrubber

สถานที่ติดต่อ : ตั้งอยู่ที่ 289 ม.2 บ้านสาวเอ้ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง

เชื้อเพลิง

รายละเอียดโดยทั่วไป

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กกำลังผลิต 9.9 เมกกะวัตต์ โดยใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ดังแสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการในรูปที่ 2.1-1 โดยมีบริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินโครงการ

พลังเชื้อเพลิง

  1. แหล่งเชื้อเพลิง
    เชื้อเพลิงที่ใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นเชื้อเพลิงจากกากอ้อยที่จะรับจากโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ซึ่งตั้งอยู่ติดกับอาณาเขตที่ดินด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าโดยโรงไฟฟ้ามีปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 120,000 ตัน/ปี (400 ตัน/วัน) ในขณะที่โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์มีปริมาณกากอ้อย 440,000 ตัน/ปี (ประมาณการอ้อยที่ 2,000,000 ตัน)

  2. การขนส่งเชื้อเพลิงหลัก
    การขนส่งเชื้อเพลิงชีวมวล(กากอ้อย)ของโครงการจะทำการขนส่งโดยใช้สายพานลำเลียงกากอ้อยจากลานกองเชื้อเพลิงของโรงน้ำตาลบุรีรัมย์ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 35 ไร่เชื้อเพลิงจะถูกขนส่งลำเลียงผ่านสายพานและนำเข้ามาเก็บไว้ในอาคารเก็บเชื้อเพลิง (Fuel Storage Building)