บริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จำกัด

ผลิตสินค้าเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ด้านอุปโภคและบริโภค อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ ที่ทำจากชานอ้อยและวัสดุธรรมชาติอื่น ๆ รวมทั้งจำหน่ายปลีก-ส่ง นำเข้า และส่งออกสินค้าดังกล่าว

16 มกราคม 2561

วัน เดือน ปี ที่จัดตั้งบริษัท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 75,000,000 บาท (โดยภายหลังการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจะดำเนินการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการบรรจุภัณฑ์ชานอ้อย ซึ่งมีมูลค่าโครงการไม่เกิน 280 ล้านบาท)

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.99%

โครงสร้างกรรมการบริษัท

  1. นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริษัท
  2. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท
  3. นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท

**ความสัมพันธ์ระหว่างกัน : เป็นพี่น้องและเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกัน