ใบรับรองคุณภาพด้านระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001 : 2008)

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ: บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการที่เป็นสากล

ใบรับรองคุณภาพ ด้านระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001 : 2008)

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ: บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการที่เป็นสากล

ใบรับรองคุณภาพการจัดการทางด้านคุณภาพระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2004)

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ: บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นการรับรองว่าเป็นองค์กรที่มีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการป้องกันมลพิษ(Prevention of Pollution) และการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 (ปฏิบัติการสีเขียว Green Activity)

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ: กระทรวงอุตสาหกรรม

เป็นการรับรองการเป็นสถานประกอบการที่มีการพัฒนาแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบ

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 (ระบบสีเขียว Green System)

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ: กระทรวงอุตสาหกรรม

เป็นการรับรองการเป็นสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

ใบประกาศการเข้าร่วมโครงการ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ: กระทรวงอุตสาหกรรม

เพื่อแสดงว่า เป็นสถานประกอบการที่มีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีการจัดการมลพิษที่เกิดจากการผลิต