ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 (ปฏิบัติการสีเขียว Green Activity)

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ: กระทรวงอุตสาหกรรม

เป็นการรับรองการเป็นสถานประกอบการที่มีการพัฒนาแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบ

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 1 (ความมุ่งมั่นสีเขียว Green Commitment)

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ: กระทรวงอุตสาหกรรม

เป็นการรับรองการเป็นสถานประกอบการที่มีนโยบายแสดงความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ใบรับรองมาตรฐานสินค้า Q ปุ๋ยหมัก(เกรด 2) ชนิดผง เลขที่ 7577/2558

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ: กรมพัฒนาที่ดิน สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพื่อแสดงว่า บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ใบรับรองมาตรฐานสินค้า Q ปุ๋ยหมัก(เกรด 2) ชนิดเม็ด เลขที่ 7574/2558

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ: กรมพัฒนาที่ดิน สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพื่อแสดงว่า บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ใบรับรองมาตรฐานสินค้า Q ปุ๋ยหมัก(เกรด 1) ชนิดเม็ด เลขที่ 7573/2558

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ: กรมพัฒนาที่ดิน สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพื่อแสดงว่า บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด ได้ผ่าน การรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 (ปฏิบัติการสีเขียว Green Activity)

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ: กระทรวงอุตสาหกรรม

เป็นการรับรองการเป็นสถานประกอบการที่มีการพัฒนาแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบ