ได้รับใบรับรองฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Label 2016-2020)

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO)

เป็นการรับรองการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากการผลิต

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 : 2559

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ :กระทรวงอุตสาหกรรม

เป็นการรับรองการเป็นสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 : 2559

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ : กระทรวงอุตสาหกรรม

เป็นการรับรองการเป็นสถานประกอบการที่มีการพัฒนาแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบ

รางวัล INNOVATION AWARD 2016

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม.เอ.ไอ

เป็นการรับรองความสามารถด้านการจัดการทางนวัตกรรมขององค์กร

ใบรับรองคุณภาพด้านมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ: องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 (ปฏิบัติการสีเขียว Green Activity)

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ: กระทรวงอุตสาหกรรม

เป็นการรับรองการเป็นสถานประกอบการที่มีการพัฒนาแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบ