รางวัลThailand Energy Awards 2017

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ :กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม

รางวัล ASEAN Energy Awards 2017

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ : 35th ASEAN Ministers on Energy Meeting (35 AMEM) ณ ประเทศฟิลิปปินส์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม

นายสมพงศ์ แสนปัดชา ชาวไร่อ้อยดีเด่นประจำปี 2560 รางวัลรองชนะเลิศประเภท การบริหารจัดการไร่อ้อยที่มี ความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดีเด่น กลุ่มที่ 1 (พื้นที่ปลูก 1-59 ไร่)

หน่วยงานรับรองคุณภาพสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มี การบริหารจัดการไร่อ้อยแบบบูรณาการในหลายๆด้าน ตั้งแต่เรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำ การจัดการศัตรูอ้อยด้วยชีววิธี การจัดการด้านความปลอดภัยทั้งตนเองและสภาพแวดล้อม มีการอนุรักษ์ดินโดยการตัดอ้อยสดและไว้ใบ

นายยอด ทองชิต ชาวไร่อ้อยดีเด่นประจำปี 2560 รางวัลรองชนะเลิศประเภทผลผลิตและคุณภาพอ้อยดีเด่น กลุ่มที่ 1 (พื้นที่ปลูก 1-59 ไร่)

หน่วยงานรับรองคุณภาพสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีผลผลิตและคุณภาพสูงสุด โดยมีการพัฒนาด้านการผลิตอ้อยโดยใช้หลักวิชาการ มีการตัดอ้อยที่ให้อ้อยคงคุณภาพสูงสุดและบริหารจัดการด้านการผลิตอ้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายจอม เจริญศิริ ชาวไร่อ้อยดีเด่นประจำปี 2560 รางวัลชนะเลิศประเภทการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ด้านการจัดการดินและปุ๋ย กลุ่มที่ 1 (พื้นที่ปลูก 1-59 ไร่)

หน่วยงานรับรองคุณภาพสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการดินและปุ๋ยมีการปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ มีการประยุกต์ใช้ความรู้ในด้าน การบริหารจัดการดินและปุ๋ย

รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560

หน่วยงานรับรองคุณภาพกระทรวงศึกษาธิการ

เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรหรือ หน่วยงานต่าง ๆ ที่สนับสนุน ส่งเสริมด้านการศึกษา