อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 1 : 2561

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ : กระทรวงอุตสาหกรรม

เป็นการรับรองการเป็นสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบ โดยทั่วกัน

ใบรับรองมาตรฐานสินค้า Q ปุ๋ยหมัก(เกรด 2) ชนิดเม็ด เลขที่ 11150/2561

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ : กรมพัฒนาที่ดิน สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพื่อแสดงว่า บริษัท ปุ๋ย ตรากุญแจ จำกัด ได้ผ่าน การรับรองมาตรฐานและมีคุณภาพตามที่กำหนด ในด้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ใบรับรองมาตรฐานสินค้า Q ปุ๋ยหมัก(เกรด 2) ชนิดเม็ด เลขที่ 11192/2561

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ : กรมพัฒนาที่ดิน สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพื่อแสดงว่า บริษัท ปุ๋ย ตรากุญแจ จำกัด ได้ผ่าน การรับรองมาตรฐานและมีคุณภาพตามที่กำหนด ในด้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2561

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ : กระทรวงอุตสาหกรรม

นำหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติในการประกอบกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและมุ่งเน้นการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและสังคมท้องถิ่น

ใบรับรองมาตรฐานสินค้า Q ปุ๋ยหมัก(เกรด 2) ชนิดเม็ด เลขที่ 11150/2561

หน่วยงานรับรองคุณภาพกรมพัฒนาที่ดิน สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพื่อแสดงว่า บริษัท ปุ๋ย ตรากุญแจ จำกัด ได้ผ่าน การรับรองมาตรฐานและมีคุณภาพตามที่กำหนด ในด้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ใบรับรองมาตรฐานสินค้า Q ปุ๋ยหมัก(เกรด 2) ชนิดเม็ด เลขที่ 11192/2561

หน่วยงานรับรองคุณภาพกรมพัฒนาที่ดิน สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพื่อแสดงว่า บริษัท ปุ๋ย ตรากุญแจ จำกัด ได้ผ่าน การรับรองมาตรฐานและมีคุณภาพตามที่กำหนด ในด้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตร