ใบรับรองมาตรฐานสินค้า Q ปุ๋ยหมัก(เกรด 2) ชนิดเม็ด เลขที่ 11150/2561

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ : กรมพัฒนาที่ดิน สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพื่อแสดงว่า บริษัท ปุ๋ย ตรากุญแจ จำกัด ได้ผ่าน การรับรองมาตรฐานและมีคุณภาพตามที่กำหนด ในด้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ใบรับรองมาตรฐานสินค้า Q ปุ๋ยหมัก(เกรด 2) ชนิดเม็ด เลขที่ 11192/2561

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ : กรมพัฒนาที่ดิน สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพื่อแสดงว่า บริษัท ปุ๋ย ตรากุญแจ จำกัด ได้ผ่าน การรับรองมาตรฐานและมีคุณภาพตามที่กำหนด ในด้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2561

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ : กระทรวงอุตสาหกรรม

นำหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติในการประกอบกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและมุ่งเน้นการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและสังคมท้องถิ่น

ใบรับรองมาตรฐานสินค้า Q ปุ๋ยหมัก(เกรด 2) ชนิดเม็ด เลขที่ 11150/2561

หน่วยงานรับรองคุณภาพกรมพัฒนาที่ดิน สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพื่อแสดงว่า บริษัท ปุ๋ย ตรากุญแจ จำกัด ได้ผ่าน การรับรองมาตรฐานและมีคุณภาพตามที่กำหนด ในด้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ใบรับรองมาตรฐานสินค้า Q ปุ๋ยหมัก(เกรด 2) ชนิดเม็ด เลขที่ 11192/2561

หน่วยงานรับรองคุณภาพกรมพัฒนาที่ดิน สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพื่อแสดงว่า บริษัท ปุ๋ย ตรากุญแจ จำกัด ได้ผ่าน การรับรองมาตรฐานและมีคุณภาพตามที่กำหนด ในด้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

BRR ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)

ผู้มอบ/คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท และประธานคณะทำงาน CAC บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) รับมอบใบรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องแกรนด์   บอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

การได้รับใบรับรองดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทยที่ดี ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน