นายบรม เพชรกล้า ชาวไร่อ้อยดีเด่นประจำปี 2561 รางวัลชนะเลิศประเภทผลผลิตและคุณภาพอ้อยดีเด่น กลุ่มที่ 1 (พื้นที่ปลูก 1-59 ไร่)

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีผลผลิตและคุณภาพสูงสุด โดยมีการพัฒนาด้านการผลิตอ้อยโดยใช้หลักวิชาการ มีการตัดอ้อยที่ให้อ้อยคงคุณภาพสูงสุดและบริหารจัดการด้านการผลิตอ้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายกิมหงวน ชึรัมย์ ชาวไร่อ้อยดีเด่นประจำปี 2561 รางวัลรองชนะเลิศประเภท การบริหารจัดการไร่อ้อย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มที่ 3 (พื้นที่ปลูก ตั้งแต่ 200 ไร่ขึ้นไป)

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มี การบริหารจัดการไร่อ้อยแบบบูรณาการในหลายด้าน ตั้งแต่เรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำ การจัดการศัตรูอ้อยด้วยชีววิธี การจัดการด้านความปลอดภัยทั้งตนเองและสภาพแวดล้อม มีการอนุรักษ์ดินโดยการตัดอ้อยสดและไว้ใบ

รางวัล Thailand Energy Awards2018

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม

รางวัล ASEAN Energy Awards 2018

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ : 36th ASEAN Ministers on Energy Meeting (36 AMEM) ณ ประเทศสิงคโปร์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม

รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2561

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ : กระทรวงอุตสาหกรรม

นำหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติในการประกอบกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและมุ่งเน้นการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและสังคมท้องถิ่น

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 1 : 2561

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ : กระทรวงอุตสาหกรรม

เป็นการรับรองการเป็นสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบ โดยทั่วกัน