ใบรับรองคุณภาพโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ : กรมวิชาการเกษตร สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ใบรับรองคุณภาพโรงงาน แปรรูปสินค้าเกษตรนี้ ใช้เพื่อประกอบการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 (ปฏิบัติการสีเขียว Green Activity)

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ : กระทรวงอุตสาหกรรม

เป็นการรับรองการเป็นสถานประกอบการที่มีการพัฒนาแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบ

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 (ระบบสีเขียว Green System)

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ : กระทรวงอุตสาหกรรม

เป็นการรับรองการเป็นสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

ประกาศนียบัตรโครงการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนด้วย Water Footprint ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เป็นการรับรองด้านการจัดการ การใช้น้ำอย่างยั่งยืน

ใบรับรองคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร (อย.)

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ : สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ได้รับการรับรองในส่วนผลิตภัณฑ์น้ำตาลตรากุญแจคู่ และผลิตภัณฑ์น้ำตาล ตรา BRUM

นายเดชาวัต แก้วระหัน ชาวไร่อ้อยดีเด่นประจำปี 2561 รางวัลรองชนะเลิศประเภท การบริหารจัดการปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ด้านการจัดการดินน้ำ กลุ่มที่ 1 (พื้นที่ปลูก 1-59 ไร่)

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ :สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการน้ำ มีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเก็บรักษาความชื้นในดินและมีผลผลิตที่สูงเมื่อมีระบบการให้น้ำ