EN TH
WebmailWebmail

กิจกรรมบริษัท

19 ธ.ค. 2560
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของกลุ่มเสื่อกกทอมือชุมชนบ้านโศกดู่

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของกลุ่มเสื่อกกทอมือชุมชนบ้านโศกดู่ ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่ทางสำนักมวลชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้สนับสนุนและร่วมจัดตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน นั้นเพื่อสานต่อโครงการให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง จึงพากลุ่มอาชีพเสื่อกกทอมือบ้านโศกดู่ เดินทางเพื่อไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ อาทิ แนวทางการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น แนวทางการแปรรูปจากเสื่อกกให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ตลอดจนการสร้างความยั่งยืนทางอาชีพ โดยเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ กลุ่มทอเสื่อกกบ้านแพง ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม