EN TH
WebmailWebmail

กิจกรรมบริษัท

21 พ.ย. 2560
บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด บริษัทในเครือน้ำตาลบุรีรัมย์ ออกเขตเตรียมความพร้อมก่อนเปิดหีบ ฤดูการผลิต 2560/61 พร้อมทั้งวางแผนปีการผลิต 2561/62

บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด บริษัทในเครือน้ำตาลบุรีรัมย์ ออกเขตเตรียมความพร้อมก่อนเปิดหีบ ฤดูการผลิต 2560/61 พร้อมทั้งวางแผนปีการผลิต 2561/62 โดยได้รับเกียรติจาก คุณจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล กรรมการบริหาร ลงพื้นที่ตามเขตส่งเสริมทุกเขต ในจังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งหมด 17 เขตส่งเสริม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการนำอ้อยเข้าหีบ การจัดคิวอ้อย ความสะอาดของอ้อย และคุณภาพอ้อย เพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล...