EN TH
WebmailWebmail

กิจกรรมบริษัท

25 ก.ย. 2560
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานต่อเนื่องมาทุกปี

เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2560 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานต่อเนื่องมาทุกปีนั้น ด้วยบริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงสุขภาพและอนามัยของพนักงานที่ได้ร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทฯ เสมอมา ในปีนี้เพื่อเป็นการตรวจเช็คความเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ และได้ทราบถึงแนวทางการป้องกัน ตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองจากสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเป็นการป้องกันโรค เสริมสร้างสุขภาพ และพลานามัยที่ดีเพื่อง่ายต่อการรักษาในโรคที่ตรวจพบตั้งแต่เริ่มแรก ทำให้มีโอกาสหายเป็นปกติได้การตรวจสุขภาพประจำปีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการสำหรับพนักงานและมิได้คิดค่าใช้จ่ายกับพนักงานแต่อย่างใด ด้วยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้พนักงานมีสุขภาพและพลานามัยที่ดี แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยความห่วงใยในสวัสดิภาพ และสุขภาพของพนักงาน ที่ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของบริษัทฯ