EN TH
WebmailWebmail

กิจกรรมบริษัท

10 ส.ค. 2560
สำนักงานกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากท่านสมศักดิ์ จันทรรวงทอง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากท่านสมศักดิ์ จันทรรวงทอง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี จัดโครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อย และแจกพันธุ์อ้อยพันธุ์ดี ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สมาคมชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งโครงการนี้มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ได้รับทั้งสาระความรู้และยังได้กล้าอ้อยพันธุ์ใหม่ๆ ไปทดลองปลูก เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยเข้าถึงพันธุ์อ้อยใหม่ๆ และเป็นการกระจายพันธุ์อ้อยพันธุ์ดีในพื้นที่อีกทางหนึ่ง...