EN TH
WebmailWebmail

กิจกรรมบริษัท

8 ก.ค. 2560
ร่วมกับเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ ส่วนราชการ องค์กรเอกชนและประชาชนในเขตตำบลหินเหล็กไฟ จัดประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ ส่วนราชการ องค์กรเอกชนและประชาชนในเขตตำบลหินเหล็กไฟ จัดประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน พร้อมทั้งประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้ร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย รวมทั้งเพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป