EN TH
WebmailWebmail

กิจกรรมบริษัท

30 มิ.ย. 2560
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 แผนกชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยในสถานประกอบการ และความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงาน ลูกจ้าง การอบรมได้รับความรู้โดยตรง จากนักดับเพลิงมืออาชีพที่มีประสบการณ์จริง ภายในกิจกรรมได้ความรู้พร้อมทั้งได้ปฏิบัติการดับเพลิงจริง ร่วมถึงการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การอพยพพนักงาน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น