EN TH
WebmailWebmail

กิจกรรมบริษัท

5-9 มิ.ย. 2560
จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2560 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน) โดยแผนกชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำปี 2560 โดยแบ่งกลุ่มออกแบ่ง 5 กลุ่ม ในช่วงเวลา 8.15- 9.00 น. เพื่อเข้าพบปะพูดคุยสนทนาเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน และเปิดโอกาสให้หัวหน้าแผนก หัวหน้ากะ หัวหน้างาน และพนักงานในแผนก ได้เสนอความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ในการทำงาน ภาพบรรยายกาศในการร่วมกิจกรรมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ดั่งญาติพี่น้อง เพราะพวกเราคือ.......น้ำตาลบุรีรัมย์ฯ