EN TH
WebmailWebmail

กิจกรรมบริษัท

23 พ.ค. 2560
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน) ร่วมสนับสนุนสมุด จำนวน 1,000 เล่ม

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน) ร่วมสนับสนุนสมุด จำนวน 1,000 เล่ม แด่ชมรมอังกฤษสัมพันธ์สานฝันสู่น้อง กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ “ในโครงการมอบความรู้สู่น้องชาวดอย” ณ โรงเรียนบ้านแม่เงา ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ขาดแคลนสิ่งของและอุปกรณ์การเรียน...