EN TH
WebmailWebmail

กิจกรรมบริษัท

11 เม.ย. 2560
กลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามตามประเพณีสงกรานต์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรีแด่พนักงาน

กลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามตามประเพณีสงกรานต์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรีแด่พนักงาน โดยการจัดงานมหาสงกรานต์ รดน้ำขอพร ผู้อาวุโสพร้อมทั้งกรรมการบริหารและพนักงานผู้อาวุโสของกลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ ในวัน ที่ 11 เมษายน 2560 เป็นการแสดงความเคารพ ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของผู้น้อย และเพื่อขอโทษขอขมาที่ผู้น้อยอาจจะเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ไม่ว่าจะต่อหน้าหรือว่าลับหลังก็ตาม รวมถึงเป็นการขอพรจากผู้อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปีและตลอดไป