EN TH
WebmailWebmail

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

สร้างความมั่นคงด้านผลผลิตและสร้างชีวิตที่ดีแก่ชาวไร่อ้อย พัฒนาธุรกิจน้ำตาลทรายและพลังงานทดแทนให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับชุมชนและสังคม

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมชาวไร่อ้อยในพื้นที่บริเวณรอบโรงงานให้มีผลผลิตต่อไร่สูงและมีคุณภาพดีด้วยหลักวิชาการและความรับผิดชอบต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อย
  2. พัฒนาระบบบริหารงานการจัดการเพื่อความมั่นคงของผลผลิตและผลกำไรของเกษตรกรชาวไร่อ้อย
  3. พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรและเกษตรกรชาวไร่อ้อย
  4. ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรและเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้เติบโตมั่นคงไปพร้อมกัน
  5. ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล เที่ยงตรง โปร่งใส มีจริยธรรม มีความ
    รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และสังคม

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

ในระยะยาว บริษัทมุ่งมั่นรักษามาตรฐานและความเป็นหนึ่งในด้านการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพผลผลิตอ้อย เพื่อผลิตน้ำตาลทราย และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะบริษัทเข้าใจดีว่า วัตถุดิบ คือ ความเสี่ยงสูงสุดของธุรกิจ ดังนั้น หากมีการบริหารจัดการ และควบคุมดูแลได้อย่างดีและมีเสถียรภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบและเครื่องมืออย่างต่อเนื่อง จะทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง สำหรับกิจการพลังงานไฟฟ้าชีวมวล บริษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการขยายตัวของธุรกิจน้ำตาล โดยวางแผนการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าชีวมวล เพื่อรองรับกำลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทในอนาคต และจัดจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท นอกจากนั้น บริษัทกำลังพิจารณาต่อยอดอุตสาหกรรมผลพลอยได้เพื่อเพิ่มรายได้ และเพื่อให้ธุรกิจเกิดความยั่งยืน โดยกำลังศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์เอทานอล รวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดทำรายงานบทวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ตลอดจนผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาทิ ยีสต์ เป็นต้น


ในระยะสั้น บริษัทตั้งเป้าหมายพัฒนาผลผลิตอ้อยในฤดูการผลิต 2-3 ปีข้างหน้า โดยส่งเสริมการปลูกอ้อย และขยายพื้นที่เพาะปลูกกว่า 250,000 ไร่ เพื่อเพิ่มผลผลิตกว่า 3 ล้านตัน ควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐานคุณภาพอ้อยให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูงสุด นอกจากนั้น บริษัทมีแผนผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และรองรับปริมาณน้ำตาลที่เพิ่มมากขึ้น โดยเน้นการส่งออกให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างศึกษาข้อมูลและหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม เพื่อผลิตน้ำตาลทรายที่มีคุณภาพแก่ผู้บริโภค ในส่วนธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ชีวมวล บริษัทกำลังดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแห่งที่ 3 ขนาดกำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าดังกล่าวจะแล้วเสร็จประมาณไตรมาส 3 ของปี 2559 ซึ่งวางแผนดำเนินการขายไฟฟ้าให้กับโรงงานน้ำตาล เพื่อรองรับกำลังการผลิตของโรงงานน้ำตาลที่เพิ่มขึ้น