EN TH
WebmailWebmail

บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด

บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด เริ่มต้นก่อตั้งเมื่อปี 2554 มีพื้นที่ก่อตั้งโรงงานทั้งหมด 89 ไร่ โดยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ด้วยทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท ประกอบกิจการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์เคมี และใช้วัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิต คือ “กากหม้อกรอง” (Filter cake) ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาล ของกลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์

คุณอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร ได้เล็งเห็นความสำคัญในการประกอบอาชีพการทำไร่อ้อยโดยหาทางช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต สร้างให้เป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน โดยพัฒนากากหม้อกรอง (Filter cake) ไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง และจัดจำหน่ายให้กับเกษตรกรในราคายุติธรรมเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน และนำอ้อยส่งให้กับโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ ในการผลิตน้ำตาลอย่างมีคุณภาพ

ผลของการพัฒนาปุ๋ยที่เหมาะสมกับสภาพดินและความต้องการธาตุอาหารของอ้อย ประกอบกับการร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับ บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในการพัฒนาอ้อยและเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ส่งผลให้ผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยของบุรีรัมย์เพิ่มจาก 105 กิโลกรัมต่อตันอ้อยในปีการผลิต 2555/56 เป็น 117 กิโลกรัมต่อตันอ้อยในปีการผลิต 2556/57 และเพิ่มเป็นเกือบ 119 กิโลกรัมต่อตันอ้อยในปีการผลิตปี 2557/58 ที่ผ่านมา

ที่ตั้งโครงการ

237 หมู่ 2 ถนนบ้านโศกคู่-บ้านการะโก ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์


นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นผลิตปุ๋ยคุณภาพดี เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง

จุดมุ่งหมายของบริษัท:
 1. เป็นบริษัทชั้นนำของภูมิภาคในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูง
 2. ขยายฐานการตลาดการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกรให้มากที่สุด
 3. ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย
 4. จำหน่ายปุ๋ยให้แก่เกษตรกรในราคายุติธรรมเพื่อสร้างความประทับใจ ความพึงพอใจ ความไว้วางใจต่อผลิตภัณฑ์ พนักงานและบริษัท
ปุ๋ย

ปุ๋ย หมายถึง สารหรือสิ่งที่เราใส่ลงไปในดิน เพื่อวัตถุประสงค์ให้ปลดปล่อยธาตุอาหารพืชโดยเฉพาะพวกไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่พืชยังขาดอยู่ให้พืชได้รับอย่างเพียงพอ พืชสามารถเจริญเติบโตงอกงามดีและให้ผลิตผลสูงขึ้น

ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสดและวัสดุเหลือใช้จากโรงงาน อุตสาหกรรมบางชนิดซึ่งเป็นพวกอินทรียสาร

 1. ปุ๋ยคอก มีปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจนฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมค่อนข้างต่ำ โดยหยาบๆ แล้วก็จะมีไนโตรเจนเป็นหลัก
 2. ปุ๋ยหมัก ได้แก่ปุ๋ยที่เราได้จากการหมักเศษพืช เช่น หญ้าแห้ง ใบไม้ ฟางข้าว ฯลฯ ให้เน่าเปื่อยเสียก่อน จึงนำไปใส่ในดินเป็นปุ๋ย
 3. ปุ๋ยพืชสดได้จากการปลูกพืชบำรุงดินซึ่งได้แก่พืชตระกูลถั่วต่างๆ แล้วทำการไถกลบเมื่อพืชเจริญเติบโตมากที่สุดซึ่งเป็นช่วงที่กำลังออกดอก พืชตระกูลถั่วที่ควรใช้เป็นปุ๋ยพืชสดควรมีอายุสั้น มีระบบรากลึก ทนแล้ง ทนโรคและแมลงได้ดี เป็นพืชที่ปลูกง่าย และมีเมล็ดมาก

ปุ๋ยเคมี เป็นปุ๋ยที่ได้มาจากการผลิตหรือสังเคราะห์ทางอุตสาหกรรมจากแร่ธาตุต่างๆ ที่ได้ตามธรรมชาติ หรือเป็นผลพลอยได้ของโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิด ปุ๋ยเคมีมีอยู่ 3 ประเภท คือ
 1. ปุ๋ยเชิงเดี่ยว หรือแม่ปุ๋ย (Single Fertilizer)
 2. ปุ๋ยเชิงผสม (Bulk Blend Fertilizer)
 3. ปุ๋ยเชิงประกอบ (Compound Fertilizer)

หน้าที่ของธาตุอาหาร
 • ไนโตรเจน ทำให้พืชเจริญเติบโต ช่วยให้พืชแตกกอ กิ่งก้าน เพิ่มจำนวนของผลผลิต
 • ฟอสฟอรัส ทำให้พืชสุกหรือแก่เร็วขึ้น พืชจะสร้างเมล็ดและดอกมากขึ้น
 • โพแทชเซียม ทำให้พืชแข็งแรง เพิ่มความต้านทานโรคและศัตรูพืช ความแห้งแล้ง และความหนาวเย็นได้ดี