EN TH
WebmailWebmail

บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด

บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด (BRD) จดทะเบียน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 โดยเปลี่ยนจากชื่อเดิม บริษัท บุรีรัมย์จักรกลพัฒนา จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนที่ 70 ล้านบาท ต่อมาได้มีการจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้งของ BRD อยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านสาวเอ้ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานย่อยในพื้นที่ 16 สำนักงาน กระจายในพื้นที่ส่งเสริม โทร 044-659020-3

เดิม บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด ซึ่งเป็นฝ่ายหนึ่งของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) คือ ฝ่ายจัดหาวัตถุดิบหรือที่เรียกกันว่าฝ่ายส่งเสริม และได้แยกตัวออกมาเป็น บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด แต่ยังเป็นบริษัทในเครือ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) โดยหน้าที่สำคัญคือการจัดหาวัตถุดิบ “อ้อย” ป้อนโรงงาน พัฒนาศักยภาพการผลิตของเกษตรกรชาวไร่อ้อย และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น

วิสัยทัศน์

เป็นเลิศด้านวิชาการเพื่อสร้างความมั่นคงด้านผลผลิตและสร้างชีวิตที่ดีแก่ชาวไร่อ้อย

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมชาวไร่อ้อยในพื้นที่บริเวณรอบโรงงานให้มีผลผลิตต่อไร่สูงและมี คุณภาพดีด้วยหลักวิชาการและความรับผิดชอบต่อชาวไร่
 2. พัฒนาระบบบริหารงานการจัดการเพื่อความมั่นคงของผลผลิตและผล กำไรของชาวไร่
 3. พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรและชาวไร่
 4. ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคคลากรและชาวไร่อ้อยให้เติบโตมั่นคงไปพร้อมกัน

การบริหารจัดการที่เป็นเลิศซึ่งทำให้ บริษัทฯ เป็นโรงงานน้ำตาลต้นแบบของประเทศไทย
 1. การบริหารจัดการด้านไร่ Online
 2. การจัดทำระบบ Smart Farm
 3. การใช้ระบบ GIS MIS
 4. ระบบการส่งเสริมและตรวจติดตามระดับแปลงตามหลักวิชาการ
 5. มีระบบการส่งเสริมแบบกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง
 6. การพัฒนาบุคลากรส่งเสริม และเกษตรกร อย่างต่อเนื่อง
 7. การสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกร ในทุกพื้นที่

รายละเอียดโดยทั่วไป

บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดหาวัตถุดิบก็คือ “อ้อย” ส่งให้กับโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ โดยหน้าที่หลักที่สำคัญ คือ

การส่งเสริมให้เกษตรกร ปลูกอ้อยเพื่อส่งขายให้กับโรงงานฯ ในลักษณะการส่งเสริมแบบมีสัญญา (Contac Farming)ในลักษณะการให้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ บริษัทฯจะให้ความรู้ คำแนะนำ และใช้ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพที่ทันสมัยในการตรวจติดตามการปลูกอ้อยของเกษตรกรระดับรายแปลงทุกแปลง ให้มีมาตรฐานทุกขฃั้นตอน โดยอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาที่จะทำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีผลผลิตและกำไรสูงสุด และเป็นการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน ทั้งนี้ การส่งเสริมอยู่ในรูปของการจัดให้มีนักส่งเสริม และ นักวิชาการ เข้าไปดูแลรับผิดชอบ เกษตรกรทุกราย ตั้งแต่การปลูกจนนำอ้อยส่งเข้าโรงงานเพื่อผลิตและแปรรูปเป็นน้ำตาลทราย และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ ที่เป็นต้นน้ำสู่อุตสาหกรรมอื่น ๆ ต่อไป
บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานวิชาการในการทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อตอบโจทย์ของเกษตรกร โดยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นต้น เพื่อให้การผลิตอ้อยมีผลตอบแทนสูงสุด และทำการถ่ายทอดให้กับเกษตรกรนำไปใช้ต่อ เช่นงานปรับปรุงพันธุ์อ้อย งานพัฒนาดินและปุ๋ย งานส่งเสริมการใช้ระบบน้ำ และงานควบคุมป้องกันกำจัดศัตรูอ้อย เป็นต้น

SMART IS BEAUTIFUL

จุดยืนที่แน่วแน่ของ BRD
ก้าวไปด้วยกัน ชาวไร่อ้อยเข้มแข็ง โรงงานเข้มแข็ง


1. งานวิชาการ
 • • แปลงพันธุ์ แปลงทดสอบพันธุ์ ภาพ ไบโอรีแอคเตอร์ สัดส่วนพันธุ์อ้อย
 • • งาน ระบบน้ำ แปลงให้น้ำ
 • • งานวิเคราะห์ดิน การปรับค่า pH
 • • งานสำรวจ และเพาะเลี้ยงศัตรูธรรมชาติ
 • • การสำรวจพื้นที่ปลูกอ้อย ด้วย UAV

2. งานส่งเสริม
 • • การบริการด้านต่างๆ แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่สำนักงาน BRD
 • • การพัฒนาเพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพให้กับเกษตรกร
 • • การปลูกอ้อย
 • • การบำรุงรักษาอ้อย
 • • การตัดอ้อย
 • • การสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิต
 • • การตรวจติดตามรายแปลงและตรวจเยี่ยมเกษตรกรตามกำหนดเวลา

3. งานสนับสนุน
 • • ระบบไร่ Online
 • • แผนที่แปลงอ้อยระบบ GIS