EN TH
WebmailWebmail

ประวัติความเป็นมา

โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์เป็นหนึ่งในบรรดาผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมน้ำตาลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีนายวิเชียร ตั้งตรงเวชกิจผู้ริเริ่มปลูกอ้อยและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอ้อยในจังหวัดบุรีรัมย์

ในปี 2507 จึงได้ก่อตั้ง บริษัท โรงงานน้ำตาลสหไทยรุ่งเรือง (2506) จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาทประกอบกิจการโรงงานน้ำตาลทราย โดยมีกำลังผลิตเริ่มต้นเพียง 3,003 ตันต่อวัน ในปี 2529 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด มีการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันอยู่ที่ 17,000 ตันอ้อยต่อวัน สามารถรองรับปริมาณอ้อยเข้าหีบได้กว่าปีละ 2 ล้านตัน ผลิตน้ำตาลทรายได้ประมาณ 214,000 ตัน กากน้ำตาล 90,000 ตัน และชานอ้อย 171,000 ตัน

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด ผลิตน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายดิบเพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศภายใต้เครื่องหมายการค้า กุญแจคู่ อีกทั้งได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001: 2008 เมื่อปี 2544 ทำให้เป็นที่ยอมรับและมั่นใจในคุณภาพที่ดี ในปี 2554 บริษัทได้รับประกาศนียบัตร GMP (ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ และ HACCP (ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร) ซึ่งเป็นการตอกย้ำความมั่นใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด สนับสนุนแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 10,000 รายได้ในการปลูกอ้อยเพื่อป้อนให้กับโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ ทำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีรายได้หลักเลี้ยงครอบครัวและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

ซึ่งนอกจากธุรกิจหลักในการผลิตน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายดิบเพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกแล้ว กลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ ยังประกอบธุรกิจอื่น ๆ ที่นำผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลมาต่อยอดธุรกิจแบบครบวงจร คือ โรงไฟฟ้าเชื่อเพลิงชีวมวล, วิจัยและพัฒนา การส่งเสริมการปลูกอ้อย และโรงงานปุ๋ยอินทรีย์

ปัจจุบัน บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกิจการในเครือรวม 6 แห่ง มีเงินทุนจดทะเบียน 1,400 ล้านบาท ได้แก่

  1. บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
  2. บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด
  3. บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด
  4. บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด
  5. บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จำกัด
  6. บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด